YOLANDA TABANERA

Yolanda Tabanera
Ohne Titel, 2013
Collage auf Papier, 140 x 95 cm